Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

ҚОСИМОВ Тағай Абдуллоевич

ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ТАШАКУЛЁБӢ ВА РУШДИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ САБЗАВОТУ КАРТОШКА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014 

cанаи ҳимоя 20.06.2020 сол, соати 13:00 

ДИССЕРТАЦИЯ 01.06.2019
Анти плагиат 01.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 01.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 01.05.2019
Қарори суратҷаласаи №71 11.03.2020
АВТОРЕФЕРАТ 11.03.2020
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 18.03.2020 
Тақризҳо ба кор  
 
Тақризи муқарризони расмӣ 
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014