TAJIK AGRARIAN UNIVERSITY NAMED SHIRINSHO SHOTEMUR

October 2019

19 October 2019

ЭЛМУРОДОВ Хуршед Зоҳирҷонович

 Эълон оид ба ҳимояи  Элмуродов Хуршед Зоҳирҷонович

Таърихи  интишори диссертатсия 19.10.2019
Таърихи интишори  автореферат 19.10.2019 (лоиҳа)
Қарор оид ба қабули диссертатсия ба ҳимоя  
URL- нишонаи ҳимояи рисола тариқи онлайн  http//
Ҳулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст   
Намуди  диссертация Номзадӣ 
Насаб, ном, номи падари унвонҷӯ  Элмуродов Хуршед Зоҳирҷонович
Номи диссертатсия Баҳодиҳии иқтисодии заминҳои кишоварзӣ дар
низоми идоракунии давлатии захираҳои замин
дар шароити иқтисодиёти бозорӣ (дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)
Рамзи  ихтисоси илмӣ 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: 
(иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии  корхонаҳо, 
соҳаҳо ва комплексҳо (комплекси агросаноатии хоҷагии қишлоқ)
Соҳаи илм Иқтисодӣ
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D. КОА-014
Муассиса  Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур
Аризаи унвонҷӯ ба номи роҳбари муассиса оид ба ҷойгир намудани диссертатсия дар сомона  Нашр шудааст 19-уми октябри соли 2019
Аризаи унвонҷӯ ба номи раиси шӯро оид ба қабул барои баррасӣ ва иҷозат ба ҳимоя   
Матни диссертатсия Нашр шудааст 19-уми октябри соли 2019
Автореферат (бо забони тоҷикӣ)  
Автореферат (бо забони русӣ)  
Хулосаи комиссияи экспертӣ   

Эълон дар сомонаи  КОА  Ҷумҳурии Тоҷикистон

 
Натиҷаи ҳимоя Баъди ҳимоя интишор мегардад
МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРИЗОНИ РАСМӢ ВА ТАҚРИЗҲО 
Тақризи роҳбари илмӣ  Нашр шудааст 19-уми октябри соли 2019
Маълумот оид ба роҳбари илмӣ Нашр шудааст 19-уми октябри соли 2019
Тақризи  муқарризони расмӣ   
Ризояти  муқарризони расмӣ ё (маълумот оид ба муқаризон)   
Маълумот оид  ба муқарризон  
Тақризи муассисаи  пешбар  
Маълумот оид ба муассисаи пешбар   
Тақризҳо ба автореферати диссертатсия  
Файли ҳуҷҷатҳои иловагӣ  
Суроғаи муассиса  734003  ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146
Телефонти муассиса   224-72-07
E-mail
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Рӯз ва вақти ҳимояи диссертатсия   
Толор Бинои  асосӣ синфхонаи №114

 

 

 

Read more

17 October 2019

ПИРНАЗАРОВ Шоназар Махтовович

Объявление о защите Пирназарова Шоназара Махтововича 

Дата публикации диссертации 17.10.2019
Дата публикации автореферата 17.10.2019 (проект)
Решение о приеме диссертации к защите  
URL- адрес видеотрансляции защиты http//
Заключение организации, где выполнялась диссертация  
Тип диссертации Кандидатская диссертация  
Фамилия, имя, отчество  соискателя

Пирназаров Шоназар Махтовович

Название диссертации Повышение конкурентоспособности производства продукции сельского хозяйства (на материалах Республики Таджикистан)
Шифр научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:   (экономика, организация, и управление предприятиями, отраслями, комплексами- АПК и сельское хозяйство)
Отрасль науки Экономические науки 
Шифр диссертационного совета 6D. КОА-014
Организация

Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур

Заявление соискателя на имя руководителя организации об размещении на сайт  Опубликовано 17 октября 2019 г.
Заявление соискателя на имя председателя совета об принятии к рассмотрению и допуске к защите  
Текст диссертации Опубликовано 17 октября 2019 г.
Автореферат (на таджикском языке)  
Автореферат (на русском языке)  
Заключение экспертной комиссии  

Объявления на сайте ВАК РТ

 
Результаты защиты Будут опубликованы после
СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТАХ И ОТЗЫВЫ 
Отзыв научного руководителя Опубликовано 17 октября 2019 г.
Сведения о научном руководителе Опубликовано 17 октября 2019 г.
Отзывы оппонентов  
Согласия оппонентов  
Сведения об оппонентах  
Отзыв ведущей организации  
Сведения о ведущей организации  
Отзывы на автореферат диссертации  
Файл дополнительных документов  
Адрес организации 734003  г. Душанбе, проспект Рудаки 146
Телефон организации 224-72-07
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Дата и время защиты диссертации  
Аудитория Главное здание аудитория №114

 

Read more

САИДОВ Мирзохуҷа Саъдуллоевич

 Эълон оид ба ҳимояи Саидов Мирзохуҷа Саъдуллоевич

Таърихи  интишори диссертатсия 17.10.2019
Таърихи интишори  автореферат 17.10.2019 (лоиҳа)
Қарор оид ба қабули диссертатсия ба ҳимоя Нашр шудааст 30-юми октябри соли 2019
URL- нишонаи ҳимояи рисола тариқи онлайн  http//
Ҳулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст  Нашр шудааст 30-юми октябри соли 2019
Намуди  диссертация Номзадӣ 
Насаб, ном, номи падари унвонҷӯ  Саидов Мирзохуҷа Саъдуллоевич
Номи диссертатсия Самаранокии иқтисодии шаклҳои хоҷагидории бозорӣ
(дар асоси маводи корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон)
Рамзи  ихтисоси илмӣ 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ:
(иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии  корхонаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо (комплекси агросаноатии хоҷагии қишлоқ)
Соҳаи илм Иқтисодӣ
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D. КОА-014
Муассиса  Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур
Аризаи унвонҷӯ ба номи роҳбари муассиса оид ба ҷойгир намудани диссертатсия дар сомона  Нашр шудааст 17-уми октябри соли 2019
Аризаи унвонҷӯ ба номи раиси шӯро оид ба қабул барои баррасӣ ва иҷозат ба ҳимоя  Нашр шудааст 30-юми октябри соли 2019 
Матни диссертатсия Нашр шудааст 17-уми октябри соли 2019
Автореферат (бо забони тоҷикӣ) 30-юми октябри соли 2019 
Автореферат (бо забони русӣ) 30-юми октябри соли 2019 
Хулосаи комиссияи экспертӣ  Нашр шудааст 30-юми октябри соли 2019 

Эълон дар сомонаи  КОА  Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нашр шудааст 31-юми октябри соли 2019 
Натиҷаи ҳимоя Баъди ҳимоя интишор мегардад
МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРИЗОНИ РАСМӢ ВА ТАҚРИЗҲО 
Тақризи роҳбари илмӣ  Нашр шудааст 17-уми октябри соли 2019
Маълумот оид ба роҳбари илмӣ Нашр шудааст 17-уми октябри соли 2019
Тақризи  муқарризони расмӣ   
Ризояти  муқарризони расмӣ ё (маълумот оид ба муқаризон)   
Маълумот оид  ба муқарризон  
Тақризи муассисаи  пешбар  
Маълумот оид ба муассисаи пешбар   
Тақризҳо ба автореферати диссертатсия  
Файли ҳуҷҷатҳои иловагӣ  
Суроғаи муассиса  734003  ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146
Телефонти муассиса   224-72-07
E-mail
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Рӯз ва вақти ҳимояи диссертатсия  8-уми феврали соли 2020, соати 10:00
Толор Бинои  асосӣ синфхонаи №114

 

 

 

Read more

16 October 2019

РАҲИМОВ Сарабек Давлатович

 Эълон оид ба ҳимояи Раҳимов Сарабек Давлатович 

Таърихи  интишори диссертатсия 16.10.2019
Таърихи интишори  автореферат 16.10.2019 (лоиҳа)
Қарор оид ба қабули диссертатсия ба ҳимоя  
URL- нишонаи ҳимояи рисола тариқи онлайн  http//
Ҳулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст   
Намуди  диссертация Номзадӣ 
Насаб, ном, номи падари унвонҷӯ  Раҳимов Сарабек  Давлатович
Номи диссертатсия

Рушди шаклҳои хурди хоҷагидорӣ дар соҳаи кишоварзии  Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Рамзи  ихтисоси илмӣ 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ:
(иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии  корхонаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо (комплекси агросаноатии хоҷагии қишлоқ)
Соҳаи илм Иқтисодӣ
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D. КОА-014
Муассиса  Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур
Аризаи унвонҷӯ ба номи роҳбари муассиса оид ба ҷойгир намудани диссертатсия дар сомона  Нашр шудааст 16-уми октябри соли 2019
Аризаи унвонҷӯ ба номи раиси шӯро оид ба қабул барои баррасӣ ва иҷозат ба ҳимоя   
Матни диссертатсия Нашр шудааст 16-уми октябри соли 2019
Автореферат (бо забони тоҷикӣ)  
Автореферат (бо забони русӣ)  
Хулосаи комиссияи экспертӣ   

Эълон дар сомонаи  КОА  Ҷумҳурии Тоҷикистон

 
Натиҷаи ҳимоя Баъди ҳимоя интишор мегардад
МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРИЗОНИ РАСМӢ ВА ТАҚРИЗҲО 
Тақризи роҳбари илмӣ  Нашр шудааст 16-уми октябри соли 2019
Маълумот оид ба роҳбари илмӣ Нашр шудааст 16-уми октябри соли 2019
Тақризи  муқарризони расмӣ   
Ризояти  муқарризони расмӣ ё (маълумот оид ба муқаризон)   
Маълумот оид  ба муқарризон  
Тақризи муассисаи  пешбар  
Маълумот оид ба муассисаи пешбар   
Тақризҳо ба автореферати диссертатсия  
Файли ҳуҷҷатҳои иловагӣ  
Суроғаи муассиса  734003  ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146
Телефонти муассиса   224-72-07
E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Рӯз ва вақти ҳимояи диссертатсия   
Толор Бинои  асосӣ синфхонаи №114

 

 

 

Read more

15 October 2019

New project “WOMEN AS THE MOVING POWER FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

On the 15.10.2019 in the base of Tajik Agrarian University named after Shirinshoh Shohtemur was meeting for opening and implementation of new project “WOMEN AS THE MOVING POWER FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE” in the meeting participated women, female students, professors and teachers of our university, at first professor Salimzoda Amonullo Faizullo Rector of our university opened the ceremony and noted, that from Ministry of Education and Science of Republic of Tajikistan in the framework of project “Development of high education ”  competitive grant program, which is financing by the World Bank was announced and the aim of this project is involving the girls for the getting high education and provide the good condition in the base of our country’s universities.

Read more

МИРЗОЕВ Суҳбатулло Авғонович

 Эълон оид ба ҳимояи Мирзоев Суҳбатулло  Авғонович 

Таърихи  интишори диссертатсия 15.10.2019
Таърихи интишори  автореферат 15.10.2019 (лоиҳа)
Қарор оид ба қабули диссертатсия ба ҳимоя  
URL- нишонаи ҳимояи рисола тариқи онлайн  http//
Ҳулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия иҷро шудааст   
Намуди  диссертация Номзадӣ 
Насаб, ном, номи падари унвонҷӯ  Мирзоев Суҳбатулло Авғонович
Номи диссертатсия Ташаккули механизми рушди ҳудудҳои деҳот
дар доираи сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат 
(дар асоси маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)
Рамзи  ихтисоси илмӣ 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ:
(иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии  корхонаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо (комплекси агросаноатии хоҷагии қишлоқ)
Соҳаи илм Иқтисодӣ
Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D. КОА-014
Муассиса  Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур
Аризаи унвонҷӯ ба номи роҳбари муассиса оид ба ҷойгир намудани диссертатсия дар сомона   Нашр шудааст 15-уми октябри соли 2019
Аризаи унвонҷӯ ба номи раиси шӯро оид ба қабул барои баррасӣ ва иҷозат ба ҳимоя   
Матни диссертатсия  Нашр шудааст 15-уми октябри соли 2019
Автореферат (бо забони тоҷикӣ)  
Автореферат (бо забони русӣ)  
Хулосаи комиссияи экспертӣ   

Эълон дар сомонаи  КОА  Ҷумҳурии Тоҷикистон

 
Натиҷаи ҳимоя Баъди ҳимоя интишор мегардад
МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРИЗОНИ РАСМӢ ВА ТАҚРИЗҲО 
Тақризи роҳбари илмӣ  Нашр шудааст 15-уми октябри соли 2019
Маълумот оид ба роҳбари илмӣ Нашр шудааст 15-уми октябри соли 2019
Тақризи  муқарризони расмӣ   
Ризояти  муқарризони расмӣ ё (маълумот оид ба муқаризон)   
Маълумот оид  ба муқарризон  
Тақризи муассисаи  пешбар  
Маълумот оид ба муассисаи пешбар   
Тақризҳо ба автореферати диссертатсия  
Файли ҳуҷҷатҳои иловагӣ  
Суроғаи муассиса  734003  ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146
Телефонти муассиса   224-72-07
E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Рӯз ва вақти ҳимояи диссертатсия   
Толор Бинои  асосӣ синфхонаи №114

 

 

 

Read more

10 October 2019

ШОДИЕВ Кухзод Курбонбоевич

Объявление о защите Шодиева Кухзода Курбонбоевича 

Дата публикации диссертации 10.10.2019
Дата публикации автореферата 10.10.2019 (проект)
Решение о приеме диссертации к защите  
URL- адрес видеотрансляции защиты http//
Заключение организации, где выполнялась диссертация  
Тип диссертации Кандидатская диссертация  
Фамилия, имя, отчество  соискателя Шодиев Кухзод Курбонбоевич
Название диссертации Организационно-экономические основы
развития малого и среднего предпринимательства
в сельском хозяйстве  (на материалах Согдийской области)
Шифр научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:   (экономика, организация,
и управление предприятиями, отраслями,
комплексами- АПК и сельское хозяйство)
Отрасль науки Экономические науки 
Шифр диссертационного совета 6D. КОА-014
Организация Таджикский государственный финансово-
экономический университет

Заявление соискателя на имя руководителя организации об размещении на сайт 

Опубликовано 10 октября 2019 г.
Заявление соискателя на имя председателя совета об принятии к рассмотрению и допуске к защите  
Текст диссертации Опубликовано 10 октября 2019 г.
Автореферат (на таджикском языке)  
Автореферат (на русском языке)  
Заключение экспертной комиссии  

Объявления на сайте ВАК РТ

 
Результаты защиты Будут опубликованы после
СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТАХ И ОТЗЫВЫ 
Отзыв научного руководителя Опубликовано 10 октября 2019 г.
Сведения о научном руководителе Опубликовано 10 октября 2019 г.
Отзывы оппонентов  
Согласия оппонентов  
Сведения об оппонентах  
Отзыв ведущей организации  
Сведения о ведущей организации  
Отзывы на автореферат диссертации  
Файл дополнительных документов  
Адрес организации 734003  г. Душанбе, проспект Рудаки 146
Телефон организации 224-72-07
E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дата и время защиты диссертации  
Аудитория Главное здание аудитория №114

 

Объявление о защите Шодиев Кухзод Курбонбоевич

Read more