ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

04 Март 2019

ШОДИИ ДАВЛАТАЛӢ

БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (дар асоси маълумотҳои минтақаҳои хушки вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

 

ДИССЕРТАЦИЯ 04.03.2019
Анти плагиат 04.03.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 04.03.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 04.03.2019

Муфассал...

ШОДИИ ДАВЛАТАЛИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН (на материалах аридных зон Хатлонской области)

На соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (агропромышленный комплекс и сельское хозяйство).

Диссертационный совет 6D.КОА-014

 

ДИССЕРТАЦИЯ 04.03.2019
Анти плагиат 04.03.2019
Список научных публикаций 04.03.2019
Отзыв научного руководителя 04.03.2019

Муфассал...